30 May 2023 184
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566
......................................................................................
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
ณ หอประชุม CATC Convention Hall ชั้น 4
อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน
สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานครฯ
กำหนดการ >>>> https://drive.google.com/.../1f.../view...
หรือแสกน QR Code ในภาพเพื่อดูกำหนดการ
.....................................................................................
โปรดแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา สบพ.
หรือ เครื่องแบบนักเรียนสถาบันเดิม
ผู้ปกครองโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ