ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน

Description
ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน เป็นเเหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านกิจการการบินแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้จัดให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automatic Library) ระบบห้องมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ในการศึกษาค้นคว้า บริการยืม-คืนหนังสือ เอกสารด้านการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารข้อมูลข่าวสารของสถาบันการบินพลเรือน ข้อมูลต่างๆ หนังสือพิมพ์และวารสาร นิตยสาร โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

More Information

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น