แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการห้องประชุม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
2. อายุ

ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ

1. ความสะดวกรวดเร็ว