แบบประเมินความผูกพันของบุคลากร ในสถาบันการบินพลเรือน

ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน

1. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน
2. เพศ

ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่าง ๆ ในการทำงาน

1. ปริมาณงานในความรับผิดชอบ ของข้าพเจ้ามีความเหมาะสม