แบบสำรวจความพึงพอใจ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันการบินพลเรือน”

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันการบินพลเรือน