แบบคําร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Request Form)

ส่วนที่ 1 : สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

1. ชื่อ – นามสกุล
4. อีเมล
5. เบอร์โทรศัพท์

ความประสงค์จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

2. เลขประจำตัวประชาชน
3. ที่อยู่
6. กรุณาเลือกความประสงค์ของท่าน

รายละเอียด

7. (ถ้ามี)