แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานพิมพ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1. 1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ

ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ

4. ขั้นตอนการใช้บริการง่าย และมีความสะดวก
5. ป้ายประชาสัมพันธ์ / ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้บริการมีความชัดเจน
6. ความถูกต้องของโปรแกรมในการแสดงยอดเงินคงเหลือ
7. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
8. ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้บริการ

ส่วนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

9. กรุณากรอกปัญหา/ข้อเสนอแนะของท่าน