สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011335 00011336 00011337
ISBN 9786164970588
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 519.5 ส657ก 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
 • ชื่อเรื่อง
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R = Data analysis using R program / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Data analysis using R program
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัทจามจุรีโปรดักส์ จำกัด, 2562.
  หมายเหตุ โปรแกรม R -- การใช้งาน R Commander -- สถิติเชิงพรรณนา -- การสร้างฟังก์ชั่น -- การจำลองข้อมูล -- การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม -- การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม -- การทดสอบไคกำลังสอง -- การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ -- การทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปร -- การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย -- การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคุณ -- แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปร -- แผนภูมิควบคุมสำหรับลักษณ์ -- ความสามารถของกระบวนการ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • คณิตศาสตร์
 • โปรแกรม R
 • สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล.
 • สถิติวิเคราะห์
 • สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R = Data analysis using R program / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
 • Data analysis using R program
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • คณิตศาสตร์
 • โปรแกรม R
 • สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล.
 • สถิติวิเคราะห์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62804212  519.5 ส657ก 2562  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62573048  519.5 ส657ก 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  62819362  519.5 ส657ก 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10383]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold