สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011332 00011333 00011334
ISBN 9786164686564
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 519.535 ก399ก 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • กัลยา วานิชย์บัญชา.
 • ชื่อเรื่อง
 • การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • SPSS for Windows.
 • การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 14.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
  หมายเหตุ การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate analysis) -- การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค (Factor analysis) -- การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (Discriminant analysis) -- การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic regression analysis) -- การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค (Cluster analysis) -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of covariance : ANCOVA) -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว (Multivariate analysis of variance : MANOVA) -- Multidimensional scaling -- การวิเคราะห์ความถดถอยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted regression analysis) -- การวิเคราะห์ความถดถอยแบบสองขั้น (Two-stage least square regression) -- การวิเคราะห์ความถดถอยที่ความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ -- การวิเคราะห์ความถดถอยไม่เชิงเส้น (Nonlinear regression analysis) -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบโปรบิท (Probit analysis)
  หัวเรื่องทั่วไป
 • เอสพีเอสเอสสำหรับวินโดวส์.
 • สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
 • คอมพิวเตอร์กับการวิจัย
 • เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • กัลยา วานิชย์บัญชา.
 • การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.
 • SPSS for Windows.
 • การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS.
 • เอสพีเอสเอสสำหรับวินโดวส์.
 • สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
 • คอมพิวเตอร์กับการวิจัย
 • เอสพีเอสเอส/พีซีพลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62186809  519.535 ก399ก 2562  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62541555  519.535 ก399ก 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  62183723  519.535 ก399ก 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10382]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold