สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 14 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   สถิติเพื่อการวิจัย / อนุวัติ คูณแก้ว. / อนุวัติ คูณแก้ว.   2560.  1
 2.   สถิติเพื่อนักบริหาร / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.   ม.ป.ป.  1
 3.   หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS / ยุทธ ไกยวรรณ์.   2553.  1
 4.   สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research / ระพินทร์ โพธิ์ศรี.   2553.  1
 5.   การวิเคราะห์เชิงสถิติ = Statistical analysis / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.   2553.  1
 6.   การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.   2555.  1
 7.   สถิติสำหรับการวิจัย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ / ชัยวิชิต เชียรชนะ. / ชัยวิชิต เชียรชนะ.   2560.  1
 8.   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R = Data analysis using R program / สายชล สินสมบูรณ์ทอง. / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.   2562.  1
 9.   การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ   2557.  1
 10.   การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา.   2556.  1
 11.   การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข.   2555.  1
 12.   การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research / สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์   2556.  1
 13.   การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / / ศิริชัย กาญจนวาสี   2551.  2
 14.   สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL / สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.   2554  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold