สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 59 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   มนุษย์กับสังคม   2544.  2
 2.   คุณโกหก / วิน เอี่ยมอ่อง   2554.  1
 3.   จากพ่อถึงลูก / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ.   2556.  1
 4.   Competency based HR manual and forms / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.   2555.  1
 5.   สารคดี ปีที่25 ฉบับที่298 เดิอนธันวาคม 2552   2552.  1
 6.   คุณค่าคนคุณค่างาน / จิรประภา อัครบวร   2552.  1
 7.   มนุษยสัมพันธ์ / วีระพรรณ จันทร์เหลือง   2559.  2
 8.   อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก / นำชัย ชีววิวรรธน์. / นำชัย ชีววิวรรธน์.   2560.  1
 9.   ความลับเบื้องหลังมิติโลก / ปริญญา ตันสกุล   2549.  1
 10.   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์   2546.  1
 11.   The Voice เสียงใสๆ จากหัวใจสี่ขา / ชลลดา เมฆราตรี.   2559.  1
 12.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management /ณัฏฐพันธ์   2545  1
 13.   มนุษย์กับธรรมชาติ / มันทนี ยมจินดา (บรรณาธิการ)   2541.  1
 14.   การจัดการดำเนินงาน = Operations management / ศลิษา ภมรสถิตย์   2547.  2
 15.   การสรรหาและการบรรจุพนักงาน / สุภาพร พิศาลบุตร   2550  1
 16.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ตัน เดสเลอร์   2552.  5
 17.   สอนงานอย่างไร-ให้ได้งาน (Coaching) /อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์   2550  1
 18.   สังคมวิทยา = Sociology / จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]   2543.  1
 19.   จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์   2547.  1
 20.   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development / สุจิตรา รนานันท์   2552.  1
 21.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / อนันต์ชัย คงจันทร์.   2557.  5
 22.   เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกาย / ชัชพล เกียรติขจรธาดา   2554  1
 23.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์   2545.  2
 24.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์   2548.  2
 25.   ของขวัญจากบ๊อบ = A gift from Bob / เจมส์ โบเวน เขียน ; อรทัย พันธพงศ์ แปล.   2558.  1
 26.   มรดกโลกพันล้านปี : สารคดีวิทยาศาสตร์น่ารู้ / ประมวญ ดิคคินสัน.   2542.  1
 27.   ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล : ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก / โดย ไพศาล พืชมงคล   2552.  1
 28.   1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิว หย่ง เซิง, เขียน ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล. / หลิว, หย่ง เซิง.   2561.  1
 29.   สถานะและชะตากรรมของมนุษย์ในยุคคอมพิวเตอร์ / พระไพศาล วิสาโล, เขียน   2544.  1
 30.   เทคนิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ และทัศนคติ / บุญเลิศ ไพรินทร์   ม.ป.ป.  1
 31.   กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ / อภิชัย ศรีเมือง   2552.  1
 32.   ภูมิปัญญาธุรกิจ (1) การพัฒนามูลค่าทุนมนุษย์ = Developing human capital value / ดนัย เทียนพุฒ   2547  1
 33.   มนุษย์กับสังคม = Man and society / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   2552.  1
 34.   ปรักปรำศาสตร์ = Scapegoat : a history of blaming other people / ชาร์ลี แคมป์เบลล์ ; อลิสา สันตสมบัติ, แปล. / แคมป์เบลล์, ชาร์ลี.   2558.  1
 35.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management : ฉบับสมบูรณ์ / โดย วิลาวรรณ รพีพิศาล   2550.  3
 36.   บ๊อบ แมวมองโลก ระบายฝัน = The world according to Bob / เจมส์ โบเวน เขียน ; อรทัย พันธพงศ์ แปล   2557.  1
 37.   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ / วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ. / วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.   2559.  1
 38.   ไฟในประวัติศาสตร์มนุษย์ = Catching fire : how cooking made us human / Richard Wrangham, เขียน ; ศิริรัตน์ ณ ระนอง, แปล. / แรงแฮม, ริชาร์ด.   2555.  1
 39.   การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพื่อมืออาชีพ / ดนัย เทียนพุฒ   2545.  1
 40.   เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ; นำชัย ชีววิวรรธน์, แปล. / แฮรารี, ยูวัล โนอาห์.   2561.  1
 41.   วิธีชนะมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people / เดล คาร์เนกี ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์   2552.  1
 42.   การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฤติน กุลเพ็ง   2552  1
 43.   ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ   2540.  1
 44.   การพัฒนามนุษย์แนวใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน / ประเวศ วะสี ; แปลโดย นวลจันทร์ โพทา.   2546.  1
 45.   กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น = Strategic talent management and development / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์   2550  1
 46.   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ / โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล   2544.  2
 47.   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ / โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล   2543.  2
 48.   เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผล = The upside of irrationality / Dan Ariely ; ผู้แปล, พรเลิศ อิฐฐ์ และ วิโรจน์ ภัทรทีปกร. / แอร์รี่, แดน.   2555.  1
 49.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและแนวคิด = Human resource management : principle and concept / สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   2549  1
 50.   ลมฟ้าอากาศพลิกประวัติศาสตร์โลก = Blame it on the rain: how to the weather has changed history / Laura Lee ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, แปล.   2551.  1

12NextLast ... 2
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold