สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 30 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   เข้าใจใช้คำพ้อง = Homo English focus / My-Pin. / My-pin.   2557.  1
 2.   ภาษาอังกฤษในสำนักงาน / เปรมจิต บีท   2549.  1
 3.   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 / วัชรพร นิ่มนวล   2542.  1
 4.   เพิ่มคะแนน conversation GAT O-NET / ภูวิท ฤกษ์ธนวัฒน์   2553.  1
 5.   เก่งอังกฤษเพื่อสมัครงาน / เกษรา สมันนะ.   2552.  1
 6.   Quick English ภาษาอังกฤษ พูดเลย / พิศมร อภิชาตะพงศ์.   2557.  1
 7.   เก่งอังกฤษนอกกรอบกับ Mind map slang / ทีม Life Balance, เขียน.   2556.  1
 8.   สนทนาอังกฤษลัดทันใจ / รัตนา ไศลทอง, บรรณาธิการ   2551.  1
 9.   ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในหนังฝรั่ง = English on film / Andrew Biggs   2550.  1
 10.   ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน = Speak English for AEC / สุรีรัตน์ ทองอินทร์. / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.   2556.  1
 11.   ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์   2550.  2
 12.   ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจ คนไทยเก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์   2550.  2
 13.   ภาษาอังกฤษดี งานดี อนาคตดี = Easy English for job seeker / กองบรรณาธิการ Book cafe. /   2555.  1
 14.   ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ Step by step English / ม.ล. ฐนิสา ชุมพล.   2556.  1
 15.   ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน = Business English / บรรณาธิการ ม. ล. ฐนิสา ชุมพล.   2559.  1
 16.   Daily Englishconversation = สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / ทิพย์ธิดา บุตรฉุย.   2555.  1
 17.   ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง = English for tourist / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ   2549.  1
 18.   พูดอังกฤษตามสถานการณ์ = Speak English in situations / [ผู้เขียน ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์]   2550.  1
 19.   พูดอังกฤษนอกตำรา = Forgotten English conversation / กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ, ม.ล.ฐนิสา ชุมพล.   2555.  1
 20.   พูดอังกฤษ ฉบับพื้นฐาน = Basic conversations / อภิญญา ธโนปจัย, สาธินี สาดบุญสร้าง เขียน.   2559.  1
 21.   พจนานุกรมสำนวนภาษาอังกฤษ (ฉบับมาตรฐาน) = Dictionary of english idioms (standard edition) / ธง วิทัยวัฒน์   2546.  1
 22.   พูดอังกฤษดีมีงานทำ : บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน = English for career :conversation for various working situations / Arisia.   2556.  1
 23.   ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ & ธุรกิจท่องเที่ยว / LiveABC ; ผู้แปล ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์. / LiveABC.   2563.  1
 24.   พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง = Speak English 140 hours / อิสรีย์ แจ่มขำ, เรียบเรียง ; กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. / อิสรีย์ แจ่มขำ.   2555.  1
 25.   เรียนภาษาอังกฤษ NHK เมื่อคุณเรียนรู้โลกกว้าง / พรรณี คล้ายจันทร์ และ มานะ อมตานนท์, ผู้แปล.   2542.  1
 26.   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน = English communication skills for airline business / ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล. / ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล.   2562.  1
 27.   พูดอังกฤษฟิตทุกสถานการณ์ : Perfect English for every situation / Lee Chan-seung, เขียน ; พรรณผกา รุ่งเรือง และ สิริรัตน์ นุ่มฟัก, แปล. / ลี, จัน ซุง.   2558.  1
 28.   คุยจีน-อังกฤษคล่อง ท่องไปได้ทั่วโลก = Say Chinese&English now / เรียบเรียงโดย Beijing Language and Culture University ; แปลโดย อรรณภา นรพฤทธิ์. /   2559.  1
 29.   เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน = Foundation English / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   2542.  1
 30.   4000 คำศัพท์และประโยครอบตัวหนูน้อย / ผู้เขียน, กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ; เรียบเรียงเนื้อหา, ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล ; บรรณาธิการ, ประไพ ภูงามเชิง.   2558.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold