สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 6 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   จากงานวิจัยสู่บทความวิชาการ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.   2555.  1
 2.   ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for research writing / กันยารัตน์ เกตุขำ.   2556.  2
 3.   เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความสำเร็จ / ชูศรี วงศ์รัตนะ.   2553.  2
 4.   คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์   2553.  1
 5.   หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.   2557.  1
 6.   หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน = Principles and techniques of research, thesis, and report writing / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.   2555.  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold