สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 84 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Competency - based Training Road Map (TRM) /อาภรณ์   2553  1
 2.   คุณคือนักบริหาร/ พิธาน เอกวิทย์   2539.  1
 3.   Career development in practice /อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์   2550  1
 4.   People champion = ยอดคน ชนะใจคน / ธาดา เศวตศิลา. / ธาดา เศวตศิลา.   2558.  1
 5.   Competency based HR manual and forms / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.   2555.  1
 6.   สามก๊ก ฉบับนักบริหาร / เจริญ วรรธนะสิน. / เจริญ วรรธนะสิน.   2559.  1
 7.   จับใจคน จับใจงาน เล่ม 1 / สุพัตรา สุภาพ.   2541.  1
 8.   จับใจคน จับใจงาน เล่ม 2 / สุพัตรา สุภาพ.   2543.  1
 9.   การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์   2554  1
 10.   บริหารคนเหนือตำรา / จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล   2553.  1
 11.   องค์การและการจัดการ = Organization and management / สมคิด บางโม   2557  1
 12.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management /ณัฏฐพันธ์   2545  1
 13.   การสรรหาและการบรรจุพนักงาน / สุภาพร พิศาลบุตร   2550  1
 14.   บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ / ธัญญา ผลอนันต์   2546.  1
 15.   สารพันปัญหางานบุคคล / สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ ยุธยา   2544.  1
 16.   บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก / หลี่เฟย โจวเค่อซี   2558.  1
 17.   ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ / วิชัย โถสุวรรณจินดา   2551.  1
 18.   การบริหารแบบมีส่วนร่วม = Participative management / สมยศ นาวีการ   2545.  1
 19.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ตัน เดสเลอร์   2552.  5
 20.   กฎการทำงานของ Google / Laszlo Bock ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา. / บ๊อก, ลาสซ์โล.   2562.  1
 21.   สอนงานอย่างไร-ให้ได้งาน (Coaching) /อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์   2550  1
 22.   จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์   2547.  1
 23.   การบริหารงานลูกจ้างของส่วนราชการ / สุธีรา ทั่วประโคน   2541.  1
 24.   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development / สุจิตรา รนานันท์   2552.  1
 25.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / อนันต์ชัย คงจันทร์.   2557.  5
 26.   ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การต้องทำอย่างไร / กฤติน กุลเพ็ง   2552.  1
 27.   การบริหารแบบเต๋า : ว่าด้วยการสอนงาน / วิจักขณา, เรียบเรียง   2541.  1
 28.   การบริหารค่าตอบแทน = Compensation management / เรียบเรียงโดย กิ่งพร ทองใบ.   2545.  1
 29.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์   2545.  2
 30.   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์   2548.  2
 31.   ไม่ต้องลงทุนมากก็ชนะใจคนด้วยวิถีเล่าปี่ / ภาณุมาศ เมืองพรหม. / ภาณุมาศ เมืองพรหม.   2559.  1
 32.   การประเมินผลการปฏิบัติงาน / โดย อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร.   2545.  2
 33.   หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล /โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์   2553  2
 34.   หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล /โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์   2554  2
 35.   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / สมาน รังสิโยกฤษฏ์   2544.  1
 36.   จะสร้างแบบวัดความสามารถธุรกิจและคนได้อย่างไร / ดนัย เทียนพุฒ   2543.  1
 37.   แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ / วิทยา ตันติเสวี   2544.  2
 38.   แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ / วิทยา ตันติเสวี   2552.  2
 39.   1001 วิธีชาร์จแบตพนักงาน / บ๊อบ เนลสัน ; เริงศักดิ์ ปานเจริญ ผู้แปล   2549.  1
 40.   เทคนิคการจัดทำแผนการสื่อสารงาน HR = HR communication / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์  2554  1
 41.   108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 1 / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา   2552.  1
 42.   108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล เล่ม 2 / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา   2553.  1
 43.   การประเมินผลการปฏิบัติงาน / โดย อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร.   2547.  2
 44.   คนนี้! ใช่เลย = Hiring the best / โดย Martin Yate ; เรียบเรียงโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ   2548.  1
 45.   บทเรียนความพ่ายแพ้ของผู้นำในสามก๊ก / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.   2558.  1
 46.   ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล : ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก / โดย ไพศาล พืชมงคล   2552.  1
 47.   สำเร็จได้เพราะไม่ทำ Do nothing! / เจ. คีท เมอร์นิกัน เขียน ; วาสนา นิ่มนวล แปล. / เมอร์นิกัน, เจ. คีท   2559.  1
 48.   The boss บริหารคนสไตล์เจ้าสัว ยุคโลกออนไลน์ / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, เขียน.   2558.  1
 49.   วินัยที่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยควรทราบ / ชูชัย งามวสุลักษณ์   2543.  1
 50.   วิธีปั้นคนแบบโตโยต้า = TOYOTA no katazuke / OJT Solutions, เขียน ; วีรวรรณ จารุโรจน์จินดา, แปล. / โอเจที โซลูชันส์.   2562.  1

12NextLast ... 2
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold