คู่มือการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : คู่มือ
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : -
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไร
 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 เอกสารที่จัดแสดงไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2. การขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันการบินพลเรือน
 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถาบันการบินพลเรือน
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาฯ
3. สิทธิรับรู้และการเข้าถึงของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
 สิทธิต้องรู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 สิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 สิทธิได้รู้ด้วยการขอดูข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11
 สิทธิศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 26
 สิทธิได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 12
 สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีมีส่วนได้เสีย
 สิทธิร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ
 สิทธิอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่างสารของราชการ
 สิทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. ภาคผนวก
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 แบบคำร้องขอใช้บริการข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันการบินพลเรือน
 แบบสำรวจความพึงพอใจ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันการบินพลเรือน”
 แบบหนังสือร้องเรียน
 แบบหนังสืออุทธรณ์
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
5. เอกสารอ้างอิง

More Information

245 a : Title 
คู่มือการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น