วงจรกรองผ่านแถบแบบสองความถี่โครงสร้างแบบ วงแหวนสี่เหลี่ยม : SQUARE RINGS DUAL-BAND BANDPASS FILTER

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 71.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบแบบสองความถี่ด้วยโครงสร้าง เรโซเนเตอร์แบบวงแหวนสี่เหลี่ยม เพื่อควบคุมความถี่กลางความถี่แรก สตับต่อที่ส่วนใน และส่วนนอกที่ตัวเรโซเนเตอร์แบบวงแหวนเพื่อปรับความถี่กลางที่สอง ความถี่กลางแรกออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในระบบสื่อสารไร้สาย WLAN ที่ความถี่ 2.45 GHz และ ความถี่ที่สองออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานระบบวัดความสูงบนอากาศยานที่ความถี่ 4.30 GHz ผลของการวัดทดสอบวงจรกรองผ่านแถบที่นำเสนอมีค่าความสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก 0.68 dB และ 0.37 dB และค่าความสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนกลับ 21.97 dB และ 23.74 dB ที่ความถี่กลาง 2.45 GHz และ 4.30 GHz ตามลำดับ


The dual band bandpass filter is presented with square ring-resonator structure to control the first center frequency. The stubs are included at the inside and outside ring-resonator for adjusting the second band. The first band is designed with WLAN system at 2.45 GHz and the second band is designed within the radio altimeter system at 4.30 GHz. The measured results are agreed to the insertion losses are 0.68 dB, 0.37dB and the return loss are 21.97 dB, 23.74 dB at the center frequency 2.45 GHz and 4.30 GHz, respectively.

More Information

245 a : Title 
วงจรกรองผ่านแถบแบบสองความถี่โครงสร้างแบบ วงแหวนสี่เหลี่ยม : SQUARE RINGS DUAL-BAND BANDPASS FILTER 
300 a : Total pages 
71. 
260 c : Date of publication 
2558. 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น