การออกแบบวงจรกรองสัญญาณเชิงเลขที่สามารถปรับแต่งได้ : DESIGN OF TUNABLE DIGITAL FILTER

ผู้แต่ง : อาคม จดแตง.

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 66.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
วงจรกรองสัญญาณแบบไบควอดเป็นวงจรกรองสัญญาณที่นำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการประมวลผลสัญญาณ ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นคือสามารถทำหน้าที่เป็นวงจรกรองสัญญาณหลายชนิดได้ในเวลาเดียวกัน จึงได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับวงจรกรองสัญญาณดิจิตทัลแบบไบควอดที่ใช้เพียง ๑ อินพุต แต่สามารถให้เอาต์พุตออกมาถึง ๕ เอาต์พุต โดยใช้วิธีการแปลงไบลิเนียร์โดยใช้ปาสคาลเมตริกซ์ อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์ของวงจรกรองสัญญาณดิจิตทัลแบบไบควอด ไม่สามารถปรับแต่งได้ทันทีทันใด ดังนั้นในโครงการวิจัยนี้จะแสดงวงจรกรองสัญญาณดิจิตทัลแบบไบควอดที่ไม่สามารถปรับแต่งได้ทันทีทันใด และแสดงการพัฒนาโครงสร้างของวงจรกรองสัญญาณดิจิตทัลแบบไบควอดให้สามารถปรับแต่งตำแหน่งค่าความถี่กลางและแบนด์วิธได้โดยที่ไม่ต้องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ใหม่


Biquadratic digital filter is used widely in signal processing. The transfer functions in z-domain of universal biquadratic digital filter that can give five outputs simultaneously are obtained by bilinear s-z transformation using modified bilinear Pascal matrix. The universal biquadratic digital filter structure has shown before the tunable approach of universal biquadratic digital filter will be derived later. The center frequency and bandwidth of the proposed tunable universal biquadratic digital filter can be tuned by tuning parameters.

More Information

245 a : Title 
การออกแบบวงจรกรองสัญญาณเชิงเลขที่สามารถปรับแต่งได้ : DESIGN OF TUNABLE DIGITAL FILTER 
100 a : Author 
300 a : Total pages 
66. 
260 c : Date of publication 
2557. 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น