วงจรกรองผ่านแถบโครงสร้างรูปตัว S สำหรับเครื่องวัดความสูง ด้วยคลื่นวิทยุ : MICROSTRIP BANDPASS FILTER BASED ON S-SHAPE RESONATORS FOR RADIO ALTIMETER

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 85.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
งานวิจัยนี้นำเสนอ วงจรกรองผ่านแถบที่สร้างขึ้นด้วยสายนำสัญญาณไมโครสติป เนื่องจากสายนำสัญญาณไมโครสติปเป็นสายนำสัญญาณที่ง่ายในการออกแบบและสร้าง เมื่อสร้างเป็นวงจรกรองผ่านแถบสามารถให้แบนด์วิดท์ที่แคบ ขนาดของวงจรเล็กเมื่อเทียบกับโครงสร้างชนิดอื่นๆโดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำสายนำสัญญาณไมโครสติปมาออกแบบเป็นโครงสร้างเรโซเนเตอร์เป็นรูปตัว S พร้อมทั้งมีการเพิ่มสตัป (Stub load) เพื่อใช้ในการปรับความถี่ของวงจร และช่วยลดค่าการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนกลับ การออกแบบโครงสร้างสายนำสัญญาณใช้สำหรับรองรับการทำงานของเครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุ เพื่อให้มีความแม่นยำเที่ยงตรงในการเลือกสัญญาณ (High selectivity) อย่างสูง ในย่านความถี่ 4.2-4.4 GHz ความยาวของสายนำสัญญาณมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น (Half-wavelength) มีค่าการสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรก และค่าการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนกลับที่สามารถยอมรับได้


This research presents the bandpass filter which is built on the microstrip structure due to the easy to design and fabricate. When creating a band-pass filter can provide a narrow bandwidth. The size of a small compared to the others. This research proposes the microstrip based on s-shape resonators with increasing stub loads to adjust the desired frequency of the circuit for reducing the return loss. The transmission line design structure is for supporting the radio-altimeter to the accuracy of the signal at frequencies of 4.2-4.4 GHz. The resonators length is one half of a wavelength .The insertion and return losses can be acceptable.

More Information

245 a : Title 
วงจรกรองผ่านแถบโครงสร้างรูปตัว S สำหรับเครื่องวัดความสูง ด้วยคลื่นวิทยุ : MICROSTRIP BANDPASS FILTER BASED ON S-SHAPE RESONATORS FOR RADIO ALTIMETER 
300 a : Total pages 
85. 
260 c : Date of publication 
2557. 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น