สายอากาศไดโพลสําหรับเครืองวัดความสูง : DIPOLE ANTENNA FOR ALTIMETER

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 84.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
งานวิจัยนีได้ศึกษาการออกแบบวงจรสายอากาศไดโพลสําหรับเครืองวัดความสูง โดย ออกแบบสายอากาศแฟร็กทัลใช้โครงสร้างเรขาคณิตของเซียร์พินสกีแบบปรับปรุงโดยใช้การทําซํา 4 ขันตอน ลักษณะของโครงสร้างทีเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน สร้างบนแผ่นทองเหลือง มีการเพิมตัว สะท้อน (Reflector) เพือให้มีรูปแบบการแผ่กระจายคลืน (Radiation pattern) แบบทิศทางเดียว (Unidirectional) ทีความถีกลาง 4.3 GHz จากผลการวัดและทดสอบคุณสมบัติของสายอากาศ มีค่า ความสูญเสียเนืองจากการสะท้อนกลับเท่ากับ -30.035 dB ค่าบีมวิดท์เท่ากับ 150 MHz มีอัตราขยาย ประมาณ 10.6 dBi


This research is proposed the designing of the Minkowski fractral dipole antenna for altimeter system. The fractal antenna is designed by using Minkowski geometric structure that is rectified by forth step interration. The proposed structure is fabricated on brass and adding the reflector behind the main antenna for better radiation pattern in uni-direction at center frequency of 4.3 GHz. From antenna measurement, the return loss is -30.035 dB, beamwidth of 150 MHz and gain 10.6 dBi.

More Information

245 a : Title 
สายอากาศไดโพลสําหรับเครืองวัดความสูง : DIPOLE ANTENNA FOR ALTIMETER 
300 a : Total pages 
84. 
260 c : Date of publication 
2559. 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น