วงจรตัวควบคุม P PI PD และ PID ที่โปรแกรมได้โดยใช้วงจร CCTA : PROGRAMMABLE P, PI, PD AND PID CONTROLLER CIRCUITS USING CCTAs

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 94.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
โครงการวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบวงจรตัวควบคุมแบบสัดส่วน-ตัวควบคุมแบบอินทิิกรัล-ตัวควบคุมแบบอนุพันธ์ ชนิดโปรแกรมได้แบบแอนะล็อกโดยใช้วงจร CCTA (Current Transconductance Amplifier) เป็นวงจรพื้นฐาน ซึ่งไม่เคยมีการนำเสนอมาก่อน วงจรที่นำเสนอสามารถโปรแกรมเป็นตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P) ตัวควบคุมแบบอินทิกรัล (PI) ตัวควบคุมแบบอนุพันธ์ (PD) และ ตัวควบคุมแบบสัดส่วน-อินทิกรัล-อนุพันธ์ (PID) ได้ด้วยวิธีทางดิจิทัลโดยสามารถกำหนดรูปแบบของตัวควบคุมได้จากกระแสไบแอส อีกทั้งยังสามารถปรับสักส่วนการขยาย ค่าเวลาคงตัวของการอินทิกรัล ค่าเวลาคงตัวของการอนุพันธ์ ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรแอกทีฟที่จะนำมาใช้ออกแบบคือวงจร CCTA ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนำไปสร้างเป็นวงจรรวม วงจรที่นำเสนอจะถูกตรวจสอบการทำงานด้วยโปรแกรม OrCAD/Pspice ผลจากการจำลองการทำงานมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติในทางทฤษฎีเป็นอย่างดี

คำสำคัญ : วงจรดิจิทัลแบบโปรแกรมได้ วงจรขยายส่งผ่านความนำสายพานกระแสตัวควบคุมแบบ PID

This research paper presents a new design of programmable analog electronic proportional-integral-derivative controller circuit using current conveyor transconductance amplifiers as active elements. Unlike previous works, proportional controller, proportional-integral controller, proportional-derivative controller and proportional-integral-derivative controller of proposed structure can be digitally programmed by the bias currents. Also proportional gain, integral time constant and derivative time constant can be electronically controlled. The use of CCTA as active elements makes the proposed structure suitable for integrated circuit implementation. The operation of the proposed circuit was confirmed by using OrCAD/Pspice simulator program. The simulation results are found to agree well with the theory

Key words : Digitally programmable circuit, Current conveyor transconductance amplifier, PID controller

More Information

245 a : Title 
วงจรตัวควบคุม P PI PD และ PID ที่โปรแกรมได้โดยใช้วงจร CCTA : PROGRAMMABLE P, PI, PD AND PID CONTROLLER CIRCUITS USING CCTAs 
300 a : Total pages 
94. 
260 c : Date of publication 
2559. 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น