เรโซเนเตอร์รูปตัว T สําหรับการกดความถีฮาร์มอนิกส์เป็นช่วงกว้าง : ASYMMETRICAL T-SHAPE RESONATORS FOR HARMONICS SUPPRESSION

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 90.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
งานวิจัยนีนําเสนอการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบทีใช้โครงสร้างตัวเรโซเนเตอร์รูปตัว T ทีมีขนาดแตกต่างสองตัว เพือให้มีความสามารถในขจัดความถีทีไม่ต้องการได้เป็นช่วงกว้าง โดย การออกแบบตัวเรโซเนเตอร์ในแต่ละตัวต้องมีค่าอิมพิแดนซ์ และความยาวทางไฟฟ้าทีไม่เท่ากัน เพือทําให้ความถีฮาร์มอนิกส์เกิดในตําแหน่งทีไม่ตรงกัน ผลการวิจัย และผลการทดสอบทีความถี 2.45 GHz มีค่าความสูญเสียเนืองจากการใส่แทรก 2.74 dB และค่าความสูญเสียเนืองจากการ สะท้อนกลับ 21.95 dB ตามลําดับ ระดับของย่านแถบหยุดมีระดับทีตํากว่า 25 dB ไปจบถึงความถี 20 GHz

Two different T-shared resonators are used for the proposed bandpass filter with wide rejection band. Each resonator is considered with dissimilar impedance and electrical length because of the harmonics resonant response generating with difference positions. All theoretical and experimental results are verifying this concept at the fundamental frequency 2.45 GHz. The insertion loss is 2.74 dB and the return loss is 21.95 dB respectively. The levels of stopband are lower than 25 dB up to 20 GHz.

More Information

245 a : Title 
เรโซเนเตอร์รูปตัว T สําหรับการกดความถีฮาร์มอนิกส์เป็นช่วงกว้าง : ASYMMETRICAL T-SHAPE RESONATORS FOR HARMONICS SUPPRESSION 
300 a : Total pages 
90. 
260 c : Date of publication 
2559. 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น