การออกแบบวงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์โดยใช้วงจร OTRA : DESIGN OF QUADRATURE OSCILLATOR CIRCUIT USING OTRAs

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 86.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
โครงการวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบควอดราเจอร์แบบใหม่ โดยใช้วงจร OTRA (Operational Trans-resistance Amplifier) เป็นวงจรพื้นฐาน วงจร OTRA เป็นอุปกรณ์แอกทีฟซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้มีคุณสมบัติ คือ มีความต้านทานทางอินพุตและเอาต์พุตต่ำ ด้วยเหตุนี้วงจร OTRA จึงมีค่าพารามิเตอร์แฝง เช่น ตัวเก็บประจุ และ ตัวต้านทาน จึงมีค่าเล็ก นอกจากนี้ OTRA ยังมีค่าอัตราการสลูว์ (slew rate) สูง และ มีค่าแบนด์วิดท์กว้างที่เป็นอิสระจากอัตราการขยาย ดังนั้นจึงสามารถออสซิสเลทความถี่ของสัญญาณได้อย่างแม่นยำ โดยวงจรออสซิสเลเตอร์ที่นำเสนอสามารถปรับเงื่อนไขของการออสซิสเลทและความถี่ของการออสซิสเลทสามารถควบคุมได้อิสะจากกัน อีกทั้งคั่วของสัญญาณเอาต์พุตมีอิมพิแดนซ์ต่ำซึ่งทำให้สามารถต่อใช้งานกับโหลดได้โดยไม่ต้องการวงจรบัฟเฟอร์ คุณลักษณะของวงจรที่ออกแบบถูกจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม OrCAD พบว่ามีการสอดคล้องกับคุณสมบัติในทางทฤษฎีเป็นอย่างดี

คำสำคัญ : วงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์ การประมวลสัญญาณแอนะล็อก วงจรออปเปอเรชันแนลทรานส์รีซิสแตนซ์แอมปลิไฟล์เออร์

This research presents the design a new quadrature oscillator using operational transresistance amplifiers (OTRA). The use of OTRA as active elements which offers low parasitic parameters, high slew rate and high bandwidth independent of the gain, precision of oscillating frequency can be achieved. The oscillating frequency and oscillating condition of oscillator can be independently controlled. Also output terminals are possessed low impedance level which can be directly connected to the load without any buffer circuits. Characteristics of the obtained circuit design are simulated by the OrCAD program and they are found to agree well with the theory.

Key words : Quadrature oscillator, Analog signal processing, Operational transresistance amplifier

More Information

245 a : Title 
การออกแบบวงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์โดยใช้วงจร OTRA : DESIGN OF QUADRATURE OSCILLATOR CIRCUIT USING OTRAs 
300 a : Total pages 
86. 
260 c : Date of publication 
2559 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น