โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 530.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของสถานภาพทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ กับระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน และ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ของสถาบันการบินพลเรือน ในงบประมาณ 2562 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของสถานภาพทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการกับระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน และ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562 และ 3) เพื่อศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน และ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562 ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการ ของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 112 - 114 จำนวนรวม 16 คน และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 50 จำนวน 6 คน รวมผู้สำเร็จการฝึกอบรมที่เข้าปฏิบัติงานด้านการบินทั้งสิ้น 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการสำรวจและการขอเข้าสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ มีระดับความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่น

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า องค์กรที่สังกัดของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการต่างกันมีความพึงพอใจต่อด้านบุคลิกภาพ และ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างกัน และโครงสร้างองค์กรที่สังกัดของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการต่างกันมีความพึงพอใจต่อด้านบุคลิกภาพแตกต่างกัน ในขณะที่องค์กรที่สังกัดของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่ต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมโดยรวมแตกต่างกัน จำนวนปีที่ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่ต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จแตกต่างกัน และโครงสร้างองค์กรที่สังกัดของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่ต่างกัน มีผลต่อระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร และด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จแตกต่างกัน นอกจากนี้คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตร ภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือนในด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ และด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากรที่ต่างกัน มีผลต่อความความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการโดยรวมแตกต่างกัน ในขณะที่คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีผลต่อความความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

This mixed methods research aimed to study differences between the general status of supervisor/employer/operators and satisfaction level of supervisor/employer/operators towards graduates of the Commercial Pilot License – Aeroplane with Instrument Rating and Multi Engine Aeroplane Class Rating Program and graduates of the Commercial Pilot License – Helicopter Program from the Civil Aviation Training Center in the Fiscal Year 2019. The research also studies differences between the general status of supervisor/employer/operators and quality level in performance of graduates of the Commercial Pilot License – Aeroplane with Instrument Rating and Multi Engine Aeroplane Class Rating Program and graduates of Commercial Pilot License – Helicopter Program from the Civil Aviation Training Center in the Fiscal Year 2019. In addition, the research aimed to study performance quality of graduates in the Commercial Pilot License – Aeroplane with Instrument Rating and Multi Engine Aeroplane Class Rating Program and graduates of Commercial Pilot License – Helicopter Program from the Civil Aviation Training Center in the Fiscal Year 2019, The population in the research were supervisors/employers/operators at the workplaces of 16 graduates who have completed the training in the Commercial Pilot License – Aeroplane with Instrument Rating and Multi Engine Aeroplane Class Rating No 112 – 114. 6 samples were from the program of Commercial Pilot License – Helicopter No 50. Total number of samples was 22 people who have completed the programs and worked in aviation. Instruments using in this research were a questionnaire and a semi-structured interview to collect data, both survey and interview. Descriptive statistics were used for data analysis, including percentage, mean, standard deviation, and test the hypothesis using inferential statistics which are One-Way Analysis of Variance: ANOVA, and multiple regression.

The research revealed that the satisfaction level of the supervisor/employer/operators towards graduates of the Flight Training Program of the Civil Aviation Training Center in the Fiscal Year 2019 was at a high level. Considering each aspect, morality and ethics were at the highest level. Personality, academic and profession was at a high level. Overall, the satisfaction towards the performance quality to graduates of the Flight Training Program of the Civil Aviation Training Center in the Fiscal Year 2019 was at a high level. In addition, considering each aspect, the satisfaction level of accomplishment was higher than other aspects.

The examination of hypothesis found that different organizations of supervisors/ employers/operators had different results of satisfaction in 2 aspects, which were personality, morality and ethics. Differences in organizational structure of supervisors/employers/operators appeared different outcome on personality satisfaction. While different organization of supervisors/employers/operators effected on the overall quality of performance of the graduates. Year experience of supervisors/employers/operators had different results in performance quality of the graduates in terms of achievement and success. Differences in organizational structure of supervisors/employers/operators affected to level of operational quality of the graduates in procurement and utilization of resources as well as the aspect of achievement and success. In addition, the performance quality of graduates in Flight Training Program of the Civil Aviation Training Center toward procurement and utilization of resources as well as the aspect of achievement and success had different outcomes in satisfaction of supervisors/ employers/operators. While the performance quality of the graduates of the Civil Aviation Training Center in terms of different operational processes did not reveal different affects to satisfaction of supervisors/employers/operators, that a level of statistic was significantly at 0.05.

More Information

245 a : Title 
โครงการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562 
300 a : Total pages 
530. 
260 c : Date of publication 
2564. 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น