การเข้าใจพนักงานในระดับบุคคลผ่านปัจจัย “การฝังลึกในงาน”กรณีศึกษา พนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของท่าอากาศยานในประเทศไทย : UNDERSTANDING EMPLOYEES AT INDIVIDUAL LEVEL THROUGH THE FACTOR OF “JOB EMBEDDEDNESS” CASE STUDY AIRSIDE OPERATION STAFFS IN AIRPORTS OF THAILAND

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 80
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
การศึกษาและการวิจัยการเข้าใจพนักงานในระดับบุคคลผ่านปัจจัย “การฝังลึกในงาน”กรณีศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของท่าอากาศยานในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่การบินและองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบ (ในงานและนอกงาน) และเพื่อศึกษาสมรรถนะความเข้าใจการฝังลึกในงาน โดยดำเนินการทำงานวิจัยกลุ่มงานหลักในอุตสาหกรรมการบิน จำนวน ๓ กลุ่มงานใหญ่ ได้แก่ การบำรุงรักษาอากาศยาน เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ภาคพื้นดิน และเจ้าหน้าที่ควบคุมการโหลด จาก ๒ บริษัท ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด) และบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด

ผลการวิจัยพบว่า การฝังตัวในงานหรือ Job Embeddedness ที่ประกอบด้วยมิติต่าง ๆ ทั้ง ๖ ด้านเป็นสิ่งที่ใช้อธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะคงอยู่หรือลาออกจากองค์กรของพนักงานได้อย่างดี เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับองค์กร ความสอดประสาน การเสียสละ ความเชื่อมโยงกับชุมชน ความเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย และความเสียสละเกี่ยวกับชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้พนักงานตัดสินใจที่จะคงอยู่กับองค์กร ทั้งยังสื่อให้เห็นได้ถึงความสัมพันธ์กันของการฝังตัวในงานกับความตั้งใจที่จะทำงานต่อไปในองค์กร นอกจากนี้การประยุกต์ใช้ SHELLO Model ซึ่งเป็นเรื่องของมนุษยปัจจัยที่ประกอบด้วยเรื่องของ Software Hardware Environment Liveware และOrganization ก็เป็นกรอบที่ช่วยเสริมและขยายความเข้าใจถึงความรู้สึกของพนักงานที่ทำงานในองค์กรได้มากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากสามารถจำแนกได้ตามแบบทฤษฎีหลักการทางด้านมนุษยปัจจัย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying and researching in understanding employees at individual level through the factor of “Job Embeddedness” case study airside operation staffs in airports of Thailand is aimed to study the interact patterns between employees working in the airside and other elements in the system <on and off the job> and to study the competencies of job embeddedness. The main key informants in aviation industry that were used in this research are three major groups: aircraft maintenance staffs, ground service equipment staffs and load control staffs from two companies, Thai Airways International Public Company Limited and its subsidiaries (WingSpan Services Company Limited) and Bangkok Airways Service World Wide Flight Services Co., Ltd.

The results of this research showed that job embeddedness which consists of six dimensions is best describes for the behavior that associated with the intention of employees to remain or leave their organization according to the corporate link with organization, harmonize, sacrifice, connection with the community, link and sacrifice that relate with the living community. The information provided by the research team that gain from the interview illustrates the factors that make employees decide to stay with the organization. It also shows the relationship of embedded work and the willingness to work in the organization. In addition, the application of SHELLO Model, which is a matter of human factors, including the software, hardware environment, liveware and organization which is a framework that enhances the understanding of employees in the organization, especially in the air transport industry. Because they can be classified according to the theory of human factors.

More Information

245 a : Title 
การเข้าใจพนักงานในระดับบุคคลผ่านปัจจัย “การฝังลึกในงาน”กรณีศึกษา พนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของท่าอากาศยานในประเทศไทย : UNDERSTANDING EMPLOYEES AT INDIVIDUAL LEVEL THROUGH THE FACTOR OF “JOB EMBEDDEDNESS” CASE STUDY AIRSIDE OPERATION STAFFS IN AIRPORTS OF THAILAND 
300 a : Total pages 
80 
260 c : Date of publication 
2561 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น