สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00004688
ISBN 9789742034559
DC Call Number 344.01 ว323ย 2551
ชื่อผู้แต่ง
 • วิจิตรา วิเชียรชม
 • ชื่อเรื่อง
 • ย่อหลักกฎหมายแรงงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง / วิจิตรา วิเชียรชม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 23
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551.
  บรรณลักษณ์ 698 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • กฎหมายแรงงาน.
 • วิจิตรา วิเชียรชม
 • ย่อหลักกฎหมายแรงงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง / วิจิตรา วิเชียรชม
 • กฎหมายแรงงาน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201076161236   344.01 ว323ย 2551  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [3707]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold